DHL A300 EI-EAC_1

Dnes v poobedňajších hodinách informovali zástupcovia letiska M.R. Štefánika ako aj spoločnosti DHL na tlačovej konferencii zástupcov medii o aktuálnej situácii týkajúcej sa letu BCS 6321 a odstraňovania jeho následkov. Tlačovú správu letiska so zhodnotením priebehu celej situácie prinášame v článku.

Pripomíname že Airbus A300 registrácie EI-EAC bol medzičasom premiestnený na bývalé vojenské stojánky (taxovačka DD) kde bude očakávať svoj osud. Vzhľadom na vek lietadla ako aj rozsah poškodenia je však jeho návrat na oblohu málo pravdepodobný.

V piatok 16. novembra o 05.25 hod. došlo pri pristávacom manévri pravidelnej nákladnej linky číslo BCS 6321 kuriérskej spoločnosti k poruche prednej podvozkovej nohy, pričom lietadlo opustilo vzletovo-pristávaciu dráhu 04-22. Pri výbehu do postranného trávnatého pásu sa predná podvozková noha vylomila,  lietadlo kleslo na prednú časť trupu, po ktorej sa kĺzalo niekoľko metrov a zastalo celou svojou dĺžkou na trávnatej ploche.


Na palube lietadla boli 3 členovia posádky, ktorí zostali nezranení. Letiskové hasičské a záchranné zložky v spolupráci s mestskými zasiahli hneď na mieste udalosti. Evakuovali posádku a zaistili lietadlo pred prípadným únikom paliva a požiarom. Pri nehode nedošlo k žiadnemu úniku ani iných prevádzkových kvapalín a teda k znečisteniu životného prostredia. Rovnako nebol poškodený náklad, ktorý bol prevážaný v kontajneroch.


V súvislosti s nehodou nákladného lietadla na letisku M. R. Štefánika v Bratislave bolo začaté vyšetrovanie príčin tejto udalosti podľa medzinárodných predpisov a pravidiel. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o lietadlo typu Airbus, ktorého výrobcom je Francúzsko, Letecký a námorný vyšetrovací útvar MDVRR SR prizval k vyšetrovaniu zástupcov partnerského úradu vyšetrovania leteckých nehôd – BEA (Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile) a zástupcov výrobcu lietadla. Spoločná odborná vyšetrovacia komisia  zhromaždila všetok dôkazový materiál k udalosti. Počas nasledujúcich týždňov bude prebiehať jeho skúmanie, ktorého výsledkom bude vydanie záverečnej správy o príčinách udalosti.


Od piatku večera prebiehali na letisku prípravné práce súvisiace s vyťahovaním lietadla a vyložením náladu, ktoré spočívali v spevnení plochy okolo lietadla a v sústreďovaní ťažkej techniky. Začiatkom týždňa došlo k nadvihnutiu prednej časti lietadla do vodorovnej polohy pomocou ťažkotonážneho žeriavu a vzduchových vankúšov. V tejto polohe bolo možné vyložiť náklad pomocou letiskovej techniky. Po odľahčení lietadla pokračovali nasledujúci deň práce na samotnom vytiahnutí 90 tonového stoja na vzletovo-pristávaciu dráhu a následný presun lietadla na dlhodobé stojisko. V neskorých večerných hodinách  v stredu 21. novembra bolo lietadlo umiestnené na určenom mieste, kde bola vykonaná ďalšia obhliadka skupinou vyšetrovateľov. Práce komplikovalo hmlisté a vlhké počasie s občasnou veľmi nízkou  viditeľnosťou.


Postup manipulácie s lietadlom na ploche bol po celý čas v kompetencii špecializovanej skupiny prizvanej majiteľom lietadla a pod dohľadom zástupcov prevádzkovateľa, poisťovne a vyšetrovateľov. Na úspešnom zvládnutí vytiahnutia lietadla na dráhu sa podieľali zástupcovia ostravského letiska v spolupráci s pražskými kolegami, slovenskej spoločnosti International Rescue System, DHL a bratislavského letiska. Cenné skúsenosti priamo na ploche zbierali aj predstavitelia viedenského letiska. Pri organizácií vyslania  a presunu špecializovanej techniky z ČR spolupracovali zložky integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany Českej a Slovenskej republiky. Pri manipulácii s nákladom, vzhľadom na charakter časti zásielok, boli prítomní zástupcovia útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja a špecializovanej firmy Javys.  Výška rádioaktivity,  ktorá by dosahovala mieru hodnôt zdraviu škodlivých, nebola v zásielkach potvrdená.


Od piatku 16. novembra 2012 nedošlo na bratislavskom letisku k žiadnym obmedzeniam letov v súvislosti s predmetnou udalosťou. Prevádzka na letisku fungovala štandardne na jednej vzletovo-pristávacej dráhe pričom uvedenie druhej dráhy do prevádzky je plánované v priebehu nasledujúcich dní po jej kompletnom vyčistení a uvedení do prevádzky schopného stavu.